سایت کانون فرهنگی مبین مسجد امام حسین علیه السلام http://kfmobin.mihanblog.com 2019-11-12T11:30:07+01:00 text/html 2019-11-12T03:13:30+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین جلسه مشترک فرهنگی با هئیت امناء و پایگاه مقاومت مسجد 98/08/20 http://kfmobin.mihanblog.com/post/74 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/bUCcnv1B7c/980820b.jpeg" alt=""></div> text/html 2019-11-10T09:26:51+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین 98/08/17 http://kfmobin.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/nxRbtq7vuj/980817s2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-10T09:21:01+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7126 ـ هفته بیست و ششم http://kfmobin.mihanblog.com/post/72 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/7yMdggjNKe/7126pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-10T09:15:06+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 26 - هفته بیست وششم http://kfmobin.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/yLBhBpF7Ag/n26-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/qmBmWrtS2J/n26-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-02T13:16:17+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7125 ـ هفته بیست و پنجم http://kfmobin.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/KBlfNjdyKB/7125pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-02T13:12:06+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 25 ـ هفته بیست و پنجم http://kfmobin.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/YUKyxgcL2f/n25-1.png" alt=""></div> text/html 2019-11-02T13:02:40+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین جمع آوری سیاهپوش مسجد (ربیع الاول) http://kfmobin.mihanblog.com/post/68 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/RNzL2igQaH/siah6.jpeg" alt=""></div> text/html 2019-11-02T12:51:40+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین 98/08/10 http://kfmobin.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/ajp2otI7a6/980810s7.jpeg" alt=""></div> text/html 2019-10-27T08:45:53+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین برگزاری مراسم 28 صفر بمناسبت شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع) http://kfmobin.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/SXoW4K4yJd/28safar.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-27T08:41:13+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره24 ـ هفته بیست و چهارم http://kfmobin.mihanblog.com/post/65 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/cdlsgSNCDR/n24-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/m7EbhtxroA/n24-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-26T09:53:20+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین حلقه صالحین 98/08/03 http://kfmobin.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/yfkowlYMvu/s1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-21T08:16:18+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7123 ـ هفته بیست و سوم http://kfmobin.mihanblog.com/post/63 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/rP5v134Udq/7123pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-19T10:35:35+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 23 - هفته بیست و سوم http://kfmobin.mihanblog.com/post/62 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/6bBdjAAGSJ/n23-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/sqFbJK77qO/n23-2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-10-19T10:33:10+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین مراسم شب اربعین در مسجد امام حسین (ع) http://kfmobin.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/iFUknbtyYM/arbaen 1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-19T10:28:25+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نمایشگاه کتاب و پوستر بمناسبت هفته دفاع مقدس http://kfmobin.mihanblog.com/post/60 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/nFypa6eTd6/ketab1.jpg" alt=""></div>