» تفسیر المیزان - خلاصه

(و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه و قد خلت من قبلهم المثلات و ان ربک لذو مغفره للناس علی ظلمهم و ان ربک لشدید العقاب ):(و آنان پیش از رحمت ،از تو تقاضای تعجیل عذاب را دارند، با اینکه قبل از آنها بلاهای عبرت آور نازل شده و بدرستی که پروردگارت در باره مردم علی رغم ستمکاریشان صاحب مغفرت است و بدرستی که پروردگارت شدید المجازات است )، کفارقریش به جهت استهزاء نسبت به پیامبر(ص ) به جای آنکه درخواست رحمت و عافیت نمایند از ایشان درخواست تعجیل در نزول عذاب می کردند، با آنکه از عذاب الهی در حق امتهای گذشته که کافر و مکذب بودند اطلاع داشتند و این عبارت در مقام تعجب و استبعاد است که چگونه ایشان که علم به عذاب امم سابقه دارنددرخواست نزول عذاب می نمایند و در ادامه بالحنی تعجبی می فرماید، پروردگارتو دارای رحمت واسعه ای است که مردم را در جمیع احوالشان حتی در حالت ستمکاری ، فرا می گیرد همچنانکه دارای غضبی شدید است و حال که رحمت حق بر غضبش پیشی گرفته آنها را چه شده که از رحمت واسعه خدا اعراض می کنند و درخواست عذاب شدید می نمایند؟