کانون فرهنگی مبین یکشنبه 19 آبان 1398 05:21 ب.ظ نظرات ()

» تفسیر المیزان - خلاصه

(عالم الغیب و الشهاده الکبیر المتعال ):(دانای غیب و شهود و بزرگ و بلندمرتبه است )، غیب و شهادت از امور نسبی هستند، لذا یک شی ء واحد ممکن است نسبت به چیزی غیب و نسبت به چیز دیگر مشهود باشد، چون موجودات خالی از حدود نیستند و هر چیز که داخل در حد و در محدوده احاطه چیز دیگرباشد برای آن امر شهادت است ، یعنی مشهود ادراک آنست و هر چیزی که از حدچیز دیگر خارج باشد، برای آن امر غیب خواهد بود، چون مشهود ادراک اونیست و خدای تعالی چون وجودش مطلق بوده و محدود به هیچ حدی (حتی در ذهن ) نیست ، لذا بر همه چیز محیط است و علم او بر همه چیز احاطه دارد وهمین امر موجب می شود که علم او شامل غیب و شهادت باشد، یعنی اصولاهیچ چیز از او مخفی نیست تا برای او غیب محسوب شود و لذا او کبیر است ،یعنی واجد کمالات هر صاحب کمالیست ، بازیادت بر آن و او متعال است ، یعنی نهایت درجه برتری و سلطنت و علو از آن اوست و او آنچنان عالیست که بر هرعالی دیگر از هر جهت تسلط و برتری دارد و به همین جهت هم او دانای غیب وشهادت است و هیچ چیز از دایره علم او خارج نیست .