کانون فرهنگی مبین سه شنبه 13 اسفند 1398 06:35 ب.ظ نظرات ()

» تفسیر المیزان - خلاصه

(و کذلک انزلناه حکما عربیا و لئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لا واق ):(و اینچنین قرآن را حکمی به زبان عربی نازل کردیم و تو اگر بعد از آن دانشی که به نزدت آمده از هواهای نفسانی آنها پیروی نمایی ، در برابر خدا هیچ دوست و نگهدارنده ای برایت نخواهد بود)،(کذلک )اشاره به کتاب آسمانی است که بر انبیاء گذشته نازل شده و منظور از(حکم )قضا و فرمان است ، پس کتاب در واقع حکم الهی می باشد، چون حاکم میان مردم است و (عربیا) صفت برای حکم است و اشاره دارد که اگر قرآن را به زبان عربی نازل فرموده به جهت سنت الهی است که هر پیامبری را با زبان قومش ارسال نماید،(و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه )(18)، بنابر این پیامبر(ص ) را ازپیروی از خواسته های اهل کتاب نهی می نماید، چون اهل کتاب نسخ احکام رامحال می دانستند و انتظار داشتند پیامبراسلام (ص )مطابق احکام آنها حکم نمایدو یا از ایشان می خواستند که معجزه دیگری نمیر از قرآن بیاورد. اما خداوند پیامبر را از پیروی تمایلات آنان بر حذر می دارد و می فرماید بعداز علم و یقینی که به نزدت آمده اگر از تمایلات آنها پیروی کنی ما تو را عقوبت می نمائیم و جز خدا دادرسی نخواهی داشت و کسی نمی تواند تو را از عذاب خدا نجات دهد.