کانون فرهنگی مبین سه شنبه 13 اسفند 1398 06:21 ب.ظ نظرات ()

» تفسیر المیزان - خلاصه

بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل و من یضلل الله فماله من هاد)بلکه می خواهید خدا را از چیزی خبر دهید که او آن را در زمین نمی داند؟ و با سخنی ظاهری و صوری می گویید؟ بلکه مکر کسانی که کفرورزیدند برایشان آراسته شد و از راه منحرف شدند و هر که را خدا گمراه کندراهنمائی ندارد)، خدای سبحان هم قائم بر هر نفس و هم قائم به اعمال اوست ،چون او محیط به ذات او و قاهر بر او و شاهد و ناظر بر آنست و نیز مدبر امراعمال هر نفسی است و هر عملی را از مرحله قوه به فعل در می آورد و همه آنهارا در صحائف اعمال ضبط می کند و آنها را بصورت ثواب یا عقاب دنیوی واخروی متحول می سازد، آیا چنین خدائی که هر کس را بخواهد هدایت می کند وپاداش می دهد و هر که را بخواهد گمراه می کند و کیفر می دهد و همه اموربدست اوست با دیگری در الوهیت مشارکت دارد؟ ابدا، چنین پروردگاری ساحتش منزه از شرک است ، آنگاه خداوند به نحوی بی سابقه و عجیب به پیامبر(ص ) دستور می دهد تا با کفار احتجاج کند و بگوید این شرکاء را نام برده و توصیف کنید