» تفسیر المیزان - خلاصه

در ادامه صفات (اولوالالباب )می فرماید آنها برای رضای پروردگارشان صبر می کنند و اینکه صبر را مطلق آورده دلالت می کند که اشخاص فوق الذکر همه اقسام صبر رادارند(صبربرطاعت ، صبر در برابر معصیت ) و منظور از(وجه ربهم )، جهت الهی عمل و یا فکر و نیت قربه الی الله است . در ادامه می فرماید آنها نماز را به پا داشتند، یعنی نگذاشتند ساقط شود و همه اجزاء و شرایط آن را به جای آوردند و امر آن را سبک نشماردند، چون نمازارتباط با خداست ، و آنگاه فرمود که آنها در پنهان و آشکار انفاق می کنند و مراداز انفاق در اینجا اعم از انفاق واجب و غیر واجب است و مراد آنها از این اعمال ،اصلاح بین بندگان خداست و انفاق پنهانی مربوط به مواردیست که برای حفظحرمت و آبروی اشخاص بهتر است سری باشد و انفاق آشکار مخصوص مواردیست که باعث تشویق مردم بر احسان و نیکی و دفع تهمت و امثال آن گردد . و خصوصیت دیگر آنها این است که بدی را با نیکی دفع می کنند.